ČOV a kanalizace

Tlakové kanalizační přípojky

Informace pro vlastníky nemovitostí s TLAKOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VYSTROJENÍ JÍMKY ČERPACÍ TECHNOLOGIÍ

1. Na soukromém pozemku bude osazena čerpací jímka v = 2m, d = 0,8m. Místo bude upřesněno individuálně po dohodě s vlastníkem nemovitosti.

2. Do této čerpací jímky budou gravitačně natékat odpadní vody z nemovitosti, provádí majitel nemovitosti na své náklady. Velikost nátokového otvoru do jímky bude d = 150mm. Otvor bude vyvrtán zhotovitelem stavby tak, aby bylo možné napojení gravitační přípojky nemovitosti. Toto navrtání bude provedeno až v poslední fázi výstavby splaškové kanalizace. Do této doby nebude možné i přes technologické vystrojení jímku používat. Souhlas a s používáním jímky udělí obec, do této doby je její používání zakázáno

3. Pro instalaci čerpací technologie je požadována následující stavební připravenost: Přívod el. kabelu CYKY 5x2,5mm se samostatným 3 fázovým jističem 16 A a vyhotovenou revizí. Revizní zpráva bude požadována před zahájením montáže. Skříňka s ovládací automatikou čerpadla bude osazena na zdi připojované nemovitosti, případně na kovovém stojanu, který se nachází ve vzdáleností max 7m od čerpací šachty mimo zpevněných ploch, zpravidla v úrovni oplocení. Stavební připravenost provedou vlastníci nemovitostí na své náklady.